Strategisch personeelsbeleid:

Bij strategisch personeelsbeleid kunt u denken aan werkzaamheden op het gebied van:

 • Personeelsplan: het opstellen, uitvoeren en begeleiden van een personeelsplan (uitwerking van uw personeelsbeleid uitgewerkt in een plan). Hierbij kunt u denken aan de volgende onderwerpen.
 • Personeelsplanning: het opstellen van een personeelsplanning om inzicht te krijgen in uw personeel (inzetbaarheid, capaciteiten, beschikbaarheid, personeelsverloop enz.).
 • (Door)ontwikkelen van personeelsbeleid op instroom, doorstroom en uitstroom.

Instroom:

 • Instroom van vaste en tijdelijke medewerkers en stagiaires. Adviseren op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht en sociale zekerheid, loopbaanontwikkeling, duurzame inzetbaarheid enz. Het opstellen van arbeidscontracten, aanvullende voorwaarden (personeelsgids/bedrijfsreglement), naleven van de CAO en wet- en regelgeving. 
 • Introductie-/inwerkprogramma: wanneer medewerkers nieuw bij u in dienst komen, is het handig een introductie-/inwerkprogramma te maken. Wellicht ondersteunt door werkinstructies. Immers, een goed ingewerkte medewerker is voor u profijt op de lange termijn. Daarnaast blijven zij vaak langer binnen uw organisatie.  
 • Stagetrajecten, opzetten en begeleiden: als werkgever ben je altijd op zoek naar de juiste kennis en ervaring. Wanneer je regelmatig stagiaires inschakelt kan dit helpen om bijv. procedures binnen je bedrijf te optimaliseren. Er is altijd wel een klus die je nog uitgezocht of uitgewerkt wilt hebben. Er zijn verschillende opties: van meewerkstage tot afstudeerstage.

Doorstroom:

 • Doorstroom: opleidingentrajecten, loopbaantrajecten, begeleiding van functioneringsgesprekken, voorstellen voor salarisverhoging, ziekteverzuimbeleid (waaronder re-integratie) en Arbo.
 • Ontwikkeltrajecten (opzetten en begeleiden van opleidingentraject/-beleid, ontwikkeltraject, loopbaantraject).
 • Evaluatie-, functionerings- en beoordelingsgesprekken: (opzetten, begeleiden, bewaken, vastleggen, het voeren van gesprekken). Wanneer u een medewerker wilt ontslaan, kan er een conflict ontstaan. Dit kan grote gevolgen hebben, u kunt voor de kantonrechter komen te staan. Met de komst van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is het belangrijk om het functioneren van uw medewerker vast te leggen in het dossier. Ook moet u vastleggen wat u heeft gedaan om het functioneren van de medewerker te verbeteren. 
 • Belonings- en beoordelingssysteem: werkt u al met een dergelijk systeem of beloont u liever ieder jaar een klein stapje ? Probeer uw medewerkers gemotiveerd te houden. Wij bedenken graag met u een werkbaar systeem.  
 • Opzetten en begeleiden van Arbo-plan (RI&E): in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet u de arbeidsrisico’s en bijbehorende maatregelen in kaart brengen. Iedere werkgever is verplicht een degelijk arbobeleid te voeren. Ze is gericht op optimale arbeidsomstandigheden. Door het maken van een RI&E worden de gevaren en risicobeperkende maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart gebracht en beoordeeld op de grootte van het risico. Hierna wordt een plan van aanpak gemaakt om de risico’s op te lossen of zo veel mogelijk te beperken. Dit moet regelmatig worden getoetst en besproken met de betrokkenen.  
 • Sanctiebeleid: Soms zijn er zijn situaties waarna je je medewerker moet/wil straffen. Vooral als hij zich niet houdt aan de regels in je bedrijf of de verplichtingen in zijn arbeidsovereenkomst niet nakomt. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, die kunnen worden opgenomen in een sanctiebeleid.

 

Uitstroom:

Iedere organisatie heeft te maken met (on)gewenste uitstroom. Denk u wel eens na over uitstroom ? Weet u de redenen waarom uw medewerkers vertrekken ? Uitstroom kan verschillende redenen hebben: vanwege pensionering, op initiatief van de medewerker, op initiatief van de werkgever.

Ben u op de hoogte het volgende binnen uw organisatie ?

 • Weet u welke medewerkers vanwege leeftijd (pensionering) de komende vijf jaren uitstromen ?
 • Welke kennis en ervaring u hiermee verliest?
 • Hoe gaat u dit opvangen ?
 • Weet u waarom de medewerkers die vrijwillig zijn vertrokken, het bedrijf hebben verlaten ?
 • Hoe voorkomt u uitstroom van talent ?
 • Hoe neemt u goed afscheid van talent ?

Allemaal zaken om goed over na te denken en die betrekking hebben op de voortgang van uw bedrijf.

Wij kunnen u hierbij helpen !